menu'Prima di incominciare...suggerisco una mangiata di queste!!!
Upgrade firmware Tasmota
mosquitto
node-RED
tasmota+mosquitto+node-RED
app WebTasmota


I'm very happy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!